« terug naar vorige pagina

Privacywetgeving AVG

Privacyreglement van huisartsenpraktijk

van Rhijn:

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond

van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten

en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet

gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan

onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten

die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het

financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn

voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter

voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een

besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk van Rhijn

is volgens de AVG de verantwoordelijke voor

de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die

daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o voor zorgverlening;

o voor doelmatig beheer en beleid;

o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en

voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt

worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via

onze website.

Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om

te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede

zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste

behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid

van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een

ander daardoor niet wordt geschaad).

Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig

mocht zijn.

Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.

Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens

voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een

wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw

dossier.

Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te

verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een

aanvraagformulier kenbaar maken aan een van onze medewerkers. Uw belangen

kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk

gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe

maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier

en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De

door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Huisartsenpraktijk van Rhijn is niet aansprakelijk voor fouten in de

postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door

een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier

gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als

meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun

medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt

niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan

indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou

hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van

de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk van Rhijn hebben de verplichting

vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de

zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke

toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op

grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken

worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw

gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien

noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere

zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende

gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Onze huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,

via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met

de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt

die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts

precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is

ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend

medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft

voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICAgegevens).

Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee

houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is

van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier.

Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.

De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat

u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post

overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op

inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook

via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan

wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze

omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.